SS with Haproxy

Thumbnail

以前用自己的 SS,Linode 美国,后来 Linode 日本,但是始终拼不过上海电信的国际带宽。 经常不稳定,丢一半的包。 于是买了 SS 服务, 9 台服务器,自己挑觉得速度快的服务器。 但一直固定某台服务器也会偶尔出问题,导致邮件出不来,网页打不开。 需要手动切换一下服务器。 于是用 HA 做了一个本地代理,调整了一些参数,让 SS 总是有快速的服务器供选择。 结构: +-----------------+ +----------------+ | | | | | Server 1 |>>>>v >>| Mail.app | | | v ^ | | +-----------------+ v ^ +----------------+ v ^ +-----------------+ v |----------------+ +------------+ ^ +----------------+ | | v | | |...

2015-11-27 · alswl